Ten behoeve van de leesbaarheid zijn minieme correcties uitgevoerd. DS, 2003
Het artikel is vermoedelijk uit 1978.

INGEZONDEN BRIEF

Naar aanleiding van een artikel in Optiek, Tijdschrift voor Audiovisuele Vorming, jrg 4 nr 3, ontvingen wij de volgende brief:

Geachte redactie,
In de laatste Optiek vonden wij een artikel over het interview in nieuwsprogramma's overgenomen van de Noorse Omroep. In het kopje boven het verhaal stelt de redactie dat in veel audiovisuele produkties (ook in av-vorming en -expressie) het interview een essentieel onderdeel is en dat je als maker vroeg of laat met problemen van ethische aard wordt gekonfronteerd. Het artikel gaat dan volgens de redactie over de richtlijnen die de Noorse omroep zijn medewerkers meegeeft.
Wat moeten wij, als Optiek lezers, met deze richtlijnen? Wat ethiek aangaat volgen wij onze eigen richtlijnen en zeker niet die van een omroep, waar men (en ook het Noorse artikel zegt het zo) voortdurend op jacht is naar nieuws. En liefst sensationeel nieuws. En wat is de rol van de interviewer (al weer zoiets vervreemdends, alsof een nieuwsjager ook nog iets anders zou kunnen zijn dan alleen maar nieuwsjager): "De taak van een interviewer in een kontroversieel interview is al die vragen te stellen die een geïnformeerd publiek beantwoord wil zien door mensen in een leidinggevende positie".
En daar gaat het artikel dan ook mee verder. Leidinggevende personen moet je nemen omdat mensen die geen leiding geven, niet de volle verantwoordelijkheid voor de gegeven informatie kunnen hebben. Als deze mensen een interview weigeren lezen we enige handige tips om enige druk uit te oefenen: "Je kunt ook een vervanger zoeken als "vriendelijke overredingskunst" geen succes heeft. Je bent dan eigenlijk wel moreel verplicht dat aan de ander te zeggen maar in sommige gevallen is het taktischer dat niet te doen". Het is wel duidelijk wat de ethiek van de nieuwsjager is.
Ook weer volgens het artikel doen de ethische problemen zich vooral voor tijdens de montagefase! (laten we het dus maar niet hebben over wat zich tijdens het interview afspeelt). "Tijdens de montage moet men bedenken op hoeveel verschillende wijzen men interviews verdraaien kan. Dat gebeurt bijzonder makkelijk". En dan volgt weer zo'n handig rijtje.
Dit kan alleen maar uit de koker van een sensatiejager komen die zich wil voordoen als integer mens, en mij dan ook een paar handige tips geeft over hoe ik dat ook kan zijn. Het zijn de tips van iemand die per definitie leugenaar is, wiens brood het is om de kijkers lekkere hapjes voor te zetten. Mensen en iets als menselijke waardigheid doen daarbij niet ter zake. Als zij (de geïnterviewden, stelt het artikel) "daadwerkelijk op hun rechten zouden staan zou dat grote praktische moeilijkheden geven".
Geïnterviewden hebben het recht het produkt voor uitzending te zien, stelt het artikel. Wij gaan nog even verder met onze kritiek en willen toch ook nog wel iets op een rijtje zetten over ons denken over de tegenstelling tussen het professionele en het educatieve interview.
Door dit artikel wordt de audiovisuele vorming andermaal in de -door de professionals geïnspireerde- hoek van de trucken- en techniekendoos gezet. Het is juist het kenmerk van de omroepen, dat hun enige drijfveer om steeds maar weer programma's te maken is, dat er elke dag een x- aantal uren programma's op de ontvangtoestellen in alle huiskamers moet komen. Het artikel schildert wat dat betreft het beeld zoals het is. Er loopt iemand met een microfoon rond; hij/zij is de reporter, dat staat vast; vandaag dit, morgen dat en dan verder de vraag: hoe ga ik verder, hoe zorg ik dat het er goed op staat, hoe kom ik aan goeie stuff voor een O.K. item...
Terwijl het in de audiovisuele vorming om iets heel anders gaat; fototoestellen en bandrecorders zijn onnutte apparaten, als de leerlingen geen echte (d.w.z. hun eigen) vragen hebben, die ze (m.b.v. die apparaten) op een zodanige manier kunnen stellen, dat het "antwoord" hen, terug in de klas, echt wat oplevert.
Het is alleen maar "leuk" om in Optiek iets te lezen over de ethiek en de werkwijze van een omroep-programmamaker. Waarom zouden wij verder het koncept "interviews" nodig hebben? Hebben we nog andere belangen dan onze eigen, moeten we "een rol" spelen: die van interviewer'?
We vinden van niet; het werken met audiovisuele media (dus ook met een microfoon en een bandrecorder) vloeit voort uit een funktionele kontekst, waarin er in de eerste plaats geen dubbele bodem zit tussen het interviewen het beoogde doel. Hoe moet je dat nog duidelijker maken? Wat is er -anders dan vanuit de aktuele en overzichtelijke kontekst van het raam waarbinnen het zinvol is om een interview te houden- nog over de ethiek van "het interview" binnen de audiovisuele vorming te zeggen? In tegenstelling tot het in het artikel besproken is het:

a. helemaal niet zo voor de hand liggend dat je juist een "opinion-leader" aan het woord moet laten. Het gaat misschien juist wel om je moeder, je eigen melkboer of grootvader;
b. onnodige naaperij als je in een interview meer rekening met de vormgeving en de montage moet houden dan met je eigen interesses en opvattingen;
c. een twijfelachtige zaak als je alleen maar wat te vragen hebt en niets te zeggen over je eigen ideeí:n en opvattingen waarmee je de ander (omdat jij toevallig de microfoon in de hand hebt) konfronteert;
c. in veel gevallen juist niet de montage en produktie, maar het ter plaatse bezig zijn met vragen en opvattingen die de zin van het interviewen bepaalt;
d. interview toch niet meer dan een hulpmiddel om op een direkte manier met mensen in je eigen omgeving om te gaan. En er mee te blijven omgaan (in tegenstelling tot de "professionals" die de geïnterviewde alleen maar even gebruikt om weer een rol film op de plank te krijgen).

Kort en goed: de programmamaker in dienst van de omroep zou zich wat ons betreft best aan de ethische uitgangspunten van de Noorse Omroep mogen houden. Maar of dat -anders dan een afschrikwekkend voorbeeld- iets met het leren omgaan met av-media te maken heeft, zouden wij niet graag overnemen. Stond dit artikel er soms in, omdat de redactie de kopij weer eens een keertje niet op tijd had? Tja, dat is soms ook onze fout, maar dat moet niet dit soort artikelen, die ver van de educatieve praktijk afstaan, opleveren. Voor verdere ethische beschouwingen belle men 'telefoonnummer'
Dirk Schouten / Hans Fröling

NASCHRIFT REDAKTIE De plaatsing van dit artikel (een verkorte weergave van een bestaand dokument) had inderdaad de bedoeling om iets duidelijk te maken van de manier waarop omroepmensen over het interview denken. Wie serieus met audiovisuele vorming bezig wil zijn zal ook aandacht moeten besteden aan dat wat de media uitzenden en de mentaliteit van de mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Konfrontatie ermee kan ook de eigen standpuntbepaling bevorderen. En dat heeft evenveel met de educatieve praktijk van doen als het zelf programma's maken.