LOKALE OMROEP ALS ACTIEMIDDEL

Gebruikte lieratuur


Auer, S., m.a., Arbeiter machen Fernsehen. Video Initiative Graz. Graz 1980. (ISBN 3 900360 Ol 4)

Baehr, Helen, and Michele Ryan, SHUT UP and listen; Women and Local Radio: a view from the inside. Comedia, London 1984. (IS BN 0 906890 54 3)

Benjamin, Walter, De auteur alsproducent. Sunschrift 50. Nijmegen 1971.
Berrigan, F. J. (ed.), Access; Some Western Models of Community Media. UNESCO. Paris 1977. (ISBN 92 3 101432 3)
Bland, M., You 're 0fl nexi!; How to survive on radio and television. Kogan Page Ltd., London 1979. (ISBN 0 85038 169 9)
Boer, J. de, Omroep en publiek in Nederland tot 1940. A. W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden 1946.
Brecht, B., Schrifien zum Theater; t)ber eine nicht aristotelische Dramatik. Band 41. Suhrkamp Verlag, Berlin/Frankfurt 1957.
Brecht, B., Teaterexperiment en politiek. SUN, Nijmegen 1972. (ISBN 90 6168061)
Broeckmans, A., e.a., Ervarend leren, De Horstink, Amersfoort 1978. (ISBN 906184042 2)
Bruin, M. de, e.a., Kleine Media, Lokale omroep en Video. Macula, Boskoop z.j. (IS BN 90 70839 Ol 6)
Cohen, Phil, and Cari Gardner (ed.), !t ainl't half racist, mum; Fighting racism in the media, Comedia, London 1982. (ISBN 0 906890 30 6)
Comello, N., en K. Lantermans, Werken in projekten. Vormingscentrum Winterswijk, Winterswijk 1977.
Daalmeyer, J., e.a., Lokale Omroep; Een 6-delige radiocursus. VARA, kilversum 1983.
Dahl, P., Arbeitersender und Volksempfdnger; Proletarische Radio Bewegung und bdrgerlicher Rundfunk bis 1945. Syndikat Verlag, Frankfurt, 1978. (ISBN 3 8108 0072 4)
Dahl, P., Radio; Sozialgeschichte des Rundfunks ftir Sender und Emp- flinger. Rowohlt Verslag, Hamburg 1983. (ISBN 3 499 17804 4)
De brede golf; Twee jaar vrouwen radio. Geschreven door vrouwen van de vrouwenradio Amterdam. Lesbies-anarchistiese drukkerij De Brandweervrouw', Amsterdam z.j.
Downing, John, The Media Machine. Pluto Press z.p. 1980. (ISBN 0 861043189)
Duras, M., Ah Ernesto?' Harlin Quist, z.j. 1971 (ISBN 0 825200474)
Faenza, R., Wţrfragen nicht rnehr um Erlaubnis; Handbuch zur politi- sche Videopraxis. Basis Verlag GmbH, Berlin 1975. (IS BN 3 88025 407 9)
Fiske & Hartley, Reading Television. Methuen & Co., London 1978. (15BN041685560 1)
Freinet, C., Die moderne Franzosische Schule. Ferdinand Sch˘'nin~h, Paderborn 1979. (ISBN 3 506 78318 1)
Freire, P. Pedagogie van de onderdrukten. In den Toren. Baarn 1972. (ISBN 90 6074 452 7)
Frbhling, H., Over de structuur van een documentair programma. Eer- beek, z.j.
Graaf, H. de, 'Levensecht Toegepast Onderzoek' In: Jntermediair 16 (1980), nr. 44.
Groombridge, B., Television and thepeople; A programme for democratic participation. Penguin, Middlesex 1972.
Grondwet. VUGA, Den Haag 1983. (IS BN 90 6095 197 2)
Hale, Julian, Radio Power; Propaganda and international Broadcasting. Temple University Press, Philadelphia 1975. (ISBN 0 87722 049 2)
Helvoort, fi. van, Media in eigen handen. LOVWJ, Utrecht 1982.
Hollander, E. H., Kleinschalige massacommunicatie; Lokale Omroep- vormen in West-Europa. WRR-rapport M2. Staatsuitgeverij, 's-6raven- hage 1982. (ISBN 90 12 03955 X)
Jouet, J., Community media and development; Problems of adaptation. CC/DSC/Conf. 612/2. Unesco, ip. 1977.
Komrij, G., Horen, zien en zwijgen. Arbeiderspers, Amsterdam 1977. (ISBN 90 295 2706 4)
Koole, T., J. Oorburg en W. Wartena, Lokale Televisie in Deventer. Sociologisch instituut, Rijksuniversiteit, Groningen 1976.
Lantermans, K., 'In aktievoeren kan video een strategies middel zijn.' In: Welzijnsmaandblad 34(1980), oktobernummer.
Lantermans, K., 'Leren wat je leuk vindt'. In: Jnteraktie (1978), novem- bernummer.
Lewis, C. D., Reportingfor television. Columbia University Press, New York 1984. (ISBN 0 231 05538 2).
Local Radio Workshop, Capital local radio & private profit. Comedia, London 1983 (ISBN 0 906890 19 5)
Local Radio Workshop, Nothing local about it; Londons local radio. Comedia, London 1983. (IS BN 0 909890 37 3)
Mander, J., Four argumefits for the elimination of television. Morrow QuilI, New York 1978. (IS BN 0 688 08274 2)
Marsh, K., Independent Video. Straight Arrow Books, San Francisco 1974. (IS BN 0 87932 080 X)
Meer, Q. van der, en Bergman, H., Onderwijskundigen van de twintigste eeuw. Wolters Noordhof, Groningen 1977. (IS BN 90 Ol 95879 6)
Ministerie van WVC, Brief aan de Tweede Kamer. (Kenmerk RTP-U~0l57)
Newcomb, Horace (ed.), Television, the critical view. Oxford University Press, Oxford 1982 ([S BN 0 19 503079 6)
Optiek. Blad voor audiovisuele vorming. LOKV, Utrecht.
Partridge, Simon, Not the BBC/lBA; The case for community work. Comedia, London 1982. (IS BN 0 906890 18 7)
Philo, Greg, e.a., Really bad news. Glasgow University Media Group. Writers and Readers Publishing Cooperative Society Ltd, London 1982 (ISBN 090649544 X)
Pirsig, R. M., Zen en de kunst van het motoronderhoud. Contact, z.p. 1980(15BN902546481 5)
Schaafsma, H., Omroepjournalistiek. 1970 (IS BN 90 214 2806 7) Geschiedenis van de Omroep; Karakteristiek van de Omroep. 1970 (ISBN 90214 2803 2).
!nformatie 3.5.6. Cahiers over massacommunicatie. Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam.
Schawinski, R., Die Geschichte des ersten freien Radios der Schweiz. Verlag Radio 24 z.p., z.j. (IS BN 3 907755 Ol 8)
Schouten, D., 'Apparaten' In: Optiek (1981), nr. 1.
'Cassettes, zet ze op scherp'. In: Optiek (1981) nr. 4.
'Projectmatig thematisch werken met media, een voorbeeld'. In: Optiek (1981), nr. 5
'Kabels en pluggen'. In: Optiek (1982), nr. 1
Schouten, D., Oldenzijisterjournaal. Afstudeerproject Nederlandse Film Academie. Amsterdam 1975.
Schramm, Wilbur, (cd.), Mass Communications. University of Illinois Press, Urbanal Chicago/ London 1960 (LCCC 60-8343).
Shamberg, M., Guerrilla Television. Holt paperback z.p., zj. (IS BN 003 086735 5)
Stappers, J. G., e.a., De werking van de massamedia; Een overzicht van inzichten. WRR-rapport M 16. Staatsuitgeverij '5 Gravenhage 1983. (ISBN90 12045770)
Tunstail, Jeremy, The media are American; Angl~Amencan Media in the World. Constable and Co, London 1977. (ISBN 009 461510 1)
Turner, N. 0., Community Radio in Britain Whole Earth Tools, Battis- ham 1973.
Vaughan, D., Television Documentary Usage. Television monograph no. 6 British Film Institute, London 1976.
Verenigde Naties, Universele verklaring van de rechten van de mens. A. W. Bruna, Utrecht z.j.
Vermeulen, E. F. G., Kennen door zien. Van Gorcum, Assen 1984 (ISBN 9023220501)
Watzlawick, P., J. Helmick Beavin en D. D. Jackson, De pragmatische aspecten van de menselijke communkatie. Van Loghum Slaterus, Deventer 1973. (ISBN 906001 2186)
Wember, B., Wie informiert das Fernsehen. Boek n.a.v. gelijknamige film List Verlag, Md achen 1976. (ISBN 3 471 79120 5)